Moduł Badawczy

Powszechne wykorzystanie TIK w życiu tj. nauce, dostępie do informacji/wiedzy powoduje, że osoby które z nich nie korzystają są wykluczone cyfrowo, a przez to społecznie. Niezwykle istotna jest zatem zarówno identyfikacja grup społecznych nie korzystających z nowoczesnych technologii, obszarów wykluczenia cyfrowego i jego przyczyn jak i w kontekście rynku pracy – zapotrzebowania pracodawców na określone kompetencje informatyczne.
W ramach projektu w listopadzie 2016 roku wykonano dwa badania mające na celu rozeznanie specyfiki problematyki zagrożenia wykluczeniem cyfrowym, w szczególności pod kątem praktycznej umiejętności wykorzystania technologii ICT.
Pierwsze badanie przeprowadzono metodą CATI na próbie 385 osób w wieku produkcyjnym (w tym 50% próby stanowiły osoby w wieku 50+) o niskich kwalifikacjach, mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Wyniki badań wskazały między innymi na:

 • aż 15% respondentów bardzo rzadko lub w ogóle nie korzysta z internetu (12% mężczyzn i 17,4% kobiet) przy czym 46% kobiet i 52% mężczyzn wskazało, iż przyczyną tego jest brak potrzeby a odpowiednio 7,7% kobiet i 22% mężczyzn brak umiejętności obsługi komputera;
 • pomimo umiejętności obsługi komputera 5,7% badanych nie potrafi korzystać z internetu. Odpowiednio z poczty elektronicznej nie korzysta 35,3% respondentów, z VOIP 75,1%, zaś ze smartfona 52,6%;
 • odpowiednio 6% badanych wskazuje na duże problemy z zapisywaniem plików i treści, 9,1% z tworzeniem plików tekstowych, 11,7% z tworzeniem tabel, 11,1% z tworzeniem obrazów,12,6% z korzystaniem z programu antywirusowego, 6,6% z wysyłaniem e-maili z załącznikami;
 • z możliwości załatwienia sprawy urzędowej przez Internet nie korzysta 9,1% respondentów zaś 30,6% nie wie jak chronić się przed oszustwami, przemocą online;
 • z prostymi problemami technicznymi nie radzi sobie 29,4% badanych;
 • aż 68,3% badanych nie brało udziału w szkoleniach TIK, 22,3% wskazało zaś, że szkolenia nie były organizowane w miejscu zamieszkania grupy docelowej, 65,2% wskazało na potrzebę organizowania tego typu kursów w miejscu zamieszkania a 29,3% zadeklarowało udział w szkoleniach TIK.

Drugie badanie przeprowadzono metodą CATI na próbie 384 przedsiębiorców z sektora MSP z terenu województwa pomorskiego. Wyniki badań wskazały między innymi na:

 • 30,2% przedsiębiorców uważa umiejętności obsługi TIK za niezbędne w działalności podmiotu;
 • 50,9% badanych uważa, że pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie TIK;
 • odpowiednio 84,9% respondentów uważa, że pracownik powinien umieć korzystać z poczty elektronicznej, 66% ze smartfona, 24,5% z VOIP
 • odpowiednio 60,4% respondentów wskazuje na istotne znaczenie umiejętności pracowników w zakresie zapisywania plików i treści, 72% tworzenia plików tekstowych, 71% używania programów antywirusowych, 72% wysyłania e-maili z załącznikami a 71% poprawiania tekstu w edytorze;
 • 72% przedsiębiorców uważa za istotne umiejętności wyboru przez pracowników narzędzi cyfrowych do rozwiązywania zadań;
 • 32% badanych wskazuje, że pracownicy powinni skorzystać ze szkoleń w zakresie podstaw TIK;
 • za bariery w dostępie do szkoleń pracodawcy uważają odpowiednio:
  – 9,4% cenę kursów,
  – 1,4%problemy z dojazdem,
  – 5,6% obowiązki domowe.